• Herman overzicht bouw

  Toezicht op naleving van wet- en regelgeving.

 • rondleiding

  Training en advies op locatie

 • Solutions puzzel

  Wij maken maatwerk van uw puzzel.

 • Herman bouw

  Advisering tijdens kleine en grote projecten.

 • vliegt mtr

  Professionalisering op de werkvloer.

Arbo & Veiligheid

Waar mensen werken zijn arbeidsrisico’s. Deze komen voor op de bouwplaats, in de fabriek, maar ook op kantoor. Het beheersen (weten waar de risico’s zich bevinden) en terugdringen van deze risico's is ons vakgebied.

RI&E

Alle bedrijven met werknemers in Nederland zijn wettelijk verplicht om te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. In deze RI&E zijn de risico’s voor veiligheid, gezondheid en psychische belasting van de medewerkers beschreven. Van Wezep consult heeft ruime ervaring in het uitvoeren van RI&E's. Door de pragmatische aanpak ontvangt u een “levende” RI&E, geen papieren dossier, welke onder in de lade terecht komt. Een door ons uitgevoerde RI&E omvat uiteraard ook het wettelijk verplichte “plan van aanpak”.

Toetsing verplicht?
Is er sprake van minder dan 40 uur per week personeel, dan is toetsing van de RI&E niet wettelijk verplicht.

Ook bij 40 uur of meer per week personeel en/of minder dan 25 werknemers, is toetsing niet verplicht, mits een erkende branche RI&E is gebruikt. Toetsing is wel wettelijk verplicht als er geen erkende branche RI&E opgesteld is en/of indien er sprake is van meer dan 25 werknemers. 

Wijze van toetsen
Als gevolg van de wetswijziging op 1 april 2011, is per 31 maart 2013 een zogenaamde lichte toets van de RI&E. Bij de lichte toets kon volstaan worden met slechts een schriftelijke toetsing. Nu is een bedrijfsbezoek, inclusief een bedrijfsrondgang, een verplicht onderdeel geworden van de toetsing. In artikel 14 lid 1 van de Arbowet staat dat de werkgever zich laat bijstaan door een of meer deskundige personen bij het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Artikel 2.14 lid 1 van het Arbobesluit stelt dat de bijstand wordt verleend door een deskundige die in het bezit is van tenminste een van de certificaten, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid. Volgens Artikel 2.7 van het Arbobesluit beschikt een deskundige over voldoende deskundigheid en ervaring, indien de deskundige in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid, arbeidshygiëne, veiligheidskunde dan wel arbeids- en organisatiekunde, dat is afgegeven door onze Minister of een certificerende instelling.

VCA
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is vooral bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Hierbij kunt u denken aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwlocaties, fabrieken, werkplaatsen of installaties. Van Wezep Consult is een betrouwbare partner voor het opzetten van VCA-systemen. Daarnaast kiezen steeds meer bedrijven voor de optie om het verplichte onderhoud van het VCA systeem uit te besteden aan Van Wezep Consult, inclusief het organiseren van toolboxen en de uitvoering van werkplekinspecties.

Nieuwe VCA norm

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft op 17 januari 2018 de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Van oude versie naar nieuwe

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Dit komt doordat we nog wat zaken moeten regelen om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen gaan certificeren. Natuurlijk moet ook de nieuwe checklist nog worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Op VCA.nl laten we u weten wanneer het allemaal zover is.

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Wat wordt er anders?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk

We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten

We hebben de positie van de zzp'er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. We hebben de nieuwe versie zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Bron:vca.nl

ISO 45001

Wat is ISO 45001? ISO 45001 is de nieuwe internationale managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken. De nieuwe norm zal in 2021 definitief de OHSAS 18001-norm vervangen. Extern gericht is er vernieuwde aandacht voor contextanalyse, van stakeholders en risicomanagement buiten de organisatie naar leiderschap en betrokkenheid van werknemers, kortom: effectief arbo- en vooral ook competentiemanagement. De term ‘arbo’ is overigens grotendeels vervangen door Gezond & Veilig werken (G&VW). Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat krijgen drie jaar de tijd om over te stappen naar ISO 45001.

Van Wezep Consult | Oude Hogeweg 8 | 8085 PA Doornspijk | Telefoon 06 375 44 046 | herman@vanwezepconsult.nl